BÜTÇE VE GELİR BİRİMİ

Bütçe ve Gelir Biriminin Görevleri;

Başkanlığın gelirlerinin tahsilatının tahsilat yönetmeliği ve diğer mer’i mevzuat çerçevesinde yapılmasını sağlar.

a)Giderlerle alakalı ve birimleri ile koordinasyonlu bir çalışma yürütür.

b)Veznelerdeki yığılmaları önleyerek tahsilat akışını sağlar.

c)Yapılan tahsilatın zamanında ilgili bankaya yatırılmasını sağlar.

d)Tahsildarlarca kesilen dip koçanlı makbuzları kontrol ederek teslim alır ve makbuzlarla ilgili kayıt ve işlemlerin doğru yapılmasını sağlar.

e)Günlük tahsilat durumunu ve Kurumun genel tahsilatıyla ilgili olarak istenildiği zaman şube müdürüne bilgi verir.

f)Tahsilatla ilgili rapor, icmal ve cetvelleri süresi içinde gider şefliğine bildirir.

g)Tahsilatla ilgili makbuz, belge, kayıt ve ilgili evrakın denetime hazır halde bulundurulmasını ve arşivde muhafazasını sağlar.

h)Başkan,Başkan Yardımcısı ve şube müdürü tarafından verilen görevleri yapar.

 

Muhasebe Yetkilisinin Görevleri:

1) Başkanlığın Bütçesini hazırlamak,

2 ) Başkanlığın gelir ve giderleri ile ilgili hesap iş ve işlemlerini yaptırmak,

3) Başkanlığın gelirlerinin takip ve tahsili ile giderlerin ödeneğine uygun bir şekilde ödenmesini sağlamak,

4) İta Amiri Mutemetlerine verilen avans ve adlarına açılan kredilerle ilgili gider belgelerini incelemek ve mahsup etmek, mahsup dışı kalan avans ve kredilerin mahsubunu sağlamak,

5) Kendisine bağlı görev yapan birimlerin çalışmalarını denetlemek,-

Bütçe Kesin hesap ve Sayman Yönetim Dönemi hesabını hazırlamak,

6) Kanun ,Tüzük ve Yönetmeliklerle  verilen görevleri yapmak.

7)Mevzuatına göre Başkanlığın gelirlerini toplayan, muhafaza eden, giderleri hak sahiplerine ödeyen, bu işlerle ilgili her türlü yazışmayı yapan ve Yönetim Dönemi hesabı veren memurdur. Mali İşler  Şube müdürüne  bağlı olarak görev yapar.

Muhasebe birimi, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürüten kişi muhasebe yetkilisidir.

Muhasebe yetkilisi ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

a) Yetkililerin imzasını,

b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatta sayılan belgelerin tamam olmasını,

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür.

e)Muhasebe yetkilisi, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

f) Muhasebe yetkilisi işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır halde bulundurur.