İHALE VE SATINALMA BİRİMİ

İhale ve Satınalma biriminin görevleri şunlardır:

a) Darülaceze Başkanlığı Birimlerinin ihtiyacı olan yapım işleri, malzeme ve hizmet alımlarını; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yapmak, Satım İşlemlerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ilgili maddeleri çerçevesinde yapmak .

b) Satınalma hizmetlerinin yürütülmesinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım/Mal/Hizmet/Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre ihale dökümanını hazırlamak, Satım hizmetlerinin yürütülmesinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale dokümanını hazırlamak,

c)Satınalma ve satım onaylarında belirtilen ihtiyacın teminine ilişkin gerekli ilanları yapmak ve gelecek teklifleri değerlendirmek üzere satın alma komisyonlarını oluşturmak,

ç) İlan neticesi verilen teklifleri oluşturulmuş komisyon marifeti ile değerlendirerek, değerlendirme sonucunda gerekli işlemleri yapmak,

d)İşin ihale edilmesi durumunda komisyon kararını düzenleyerek ita amiri onayına sunmak. Onaylanmasını müteakip bütçe kalemi ve ihale limitleri göz önünde bulundurularak gerekli işlemleri yapmak,

e) Yüklenici firma ile sözleşme akdi düzenleyerek, tescil işlemlerini tamamlamak ve  malın teslim ve tesellüm işlemlerini takip etmek,

f) Satın alınacak mal veya hizmetin idareye teslim edilmesi veya satılan malların alınması  için firmaya yazılı veya sözlü talimat vermek,

g) İdareye; faturası ile birlikte teslim edilen mal veya hizmeti Muayene ve Kabul Yönetmeliğine göre muayene komisyonuna sevk etmek,

ğ) Müessese hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan her türlü cihaz, malzeme, sarf malzemesi, makine teçhizat v.s. malzemelerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Muayene Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre muayene ve kabul işlemlerini yapılmasını sağlamak,

h) Kabul işlemleri tamamlanmış olan malzemeler garantili ise garanti süresi içerisindeki hizmetlerin yüklenici tarafından verilmesini sağlamak,

ı) Ödeme evrakları tamamlanan dosyaları Gerçekleştirme Görevlisine göndermek.