İNŞAAT VE PROJE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İnşaat ve Proje Değerlendirme Birimi

a) Mevcut tesislerin yenilenmesi ve iyileştirilmesi veya yeni tesislerin kurulması amacıyla etüt, proje ve planları yapmak, görevlendirildiği inşaatlarda kontrol görevini mevzuata uygun olarak yerine getirmek,

b) İdare tarafından yapılmasına karar verilen ve her türlü etüt, keşif ve planlaması yapılan işlerin ihale şartnamelerinin hazırlanmasında görev almak,

c) Mevcut hizmet binalarından fonksiyonel olmayanlarla ilgili olarak gelen talepleri ve talep edilen tadilat ve revizyonların yapılabilirliğini değerlendirmek ve gerektiğinde tadilat projelerini hazırlamak, bu iş ve işlemleri ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak,

ç) Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve Başkanlığa devredilecek hizmet binalarına ait tadilat ya da uygulama projelerini incelemek,

d) Projelerin ihtiyaç programı ve fonksiyon yönünden uygunluğunu sağlamak,

e) Yeni yatırımlarla ilgili düşünce ve teklifleri, teknik yönden değerlendirmek, ekonomik ve mali yönden değerlendirilmesine katkı sağlamak,

f) Yapılabilirlik etütlerine dayanılarak kesinleştirilmiş yatırımların yıllık iş programlarını mevzuata uygun olarak düzenlemek,

g) Gerektiğinde proje ihale komisyonlarında görev almak, incelenmek üzere kendisine havale edilen ara hakediş ya da kesin hakedişleri incelemek ve imzalamak,

ı) İç denetim, kalite yönetim sistemi ve genel teftiş rapor sonuçlarına uygun olarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirmek,

i) Çalışma alanı ile ilgili amaca yönelik aylık, yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak,

k) Amirlerince verilen benzeri görevleri yapmak.