SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

1- Başhekimliğin görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek,

2- Sağlık hizmetleri görevlerinin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesini sağlamak

3- Darülaceze Başkanlığı’na başvuran ve Darülaceze’de barınan sakinlerin, kuruma kabul işlemleri tamamlanana kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hususlarındaki önerileri dikkate alınarak hasta ve çalışan hakları, güvenliği ile memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde hizmetlerin sunulmasını sağlamak.

4- Kurumun tıbbi, hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesini sağlamak; bu konuda sağlık yönetimi ilkelerine uygun olarak bu hizmetleri planlamak, uygulamak, izlemek ve denetlemek,

5- Yataklı veya ayakta sağlık, eğitim ve destek hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde olmak; sunulan hizmetlerin niteliğinin ve kullanımının artmasını ve hizmet sunumunda gereksiz tekrarların önlenmesini sağlamak,

6- Sağlık personelinin, görev ve sorumlulukları doğrultusunda ve çalışma saatleri çerçevesinde hizmet vermelerini sağlamak ve aralarında gerekli işbölümünü gerçekleştirmek, hemşire ve hastabakıcıların vardiyalarını düzenlemek,

7- Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli malzeme, araç ve gereç ihtiyacının belirlenmesini, talep edilmesini ve ilgili birimlerce temin edilmesini sağlamak,

8- Hizmetle ilgili kayıtların düzenli bir şekilde tutulduğunu kontrol ederek, zamanında değerlendirilmesini sağlamak,

9- Kurumda görev yapan sağlık memuru (laboratuvar teknisyeni), hemsire ve hizmetlilerin yaptığı hizmetlerden dolayı sorumluluğu altindaki personelin, bilimsel, teknik ve etik esaslara göre en üst düzeyde hizmet vermesini sağlamak,

10- Sorumlusu olduğu personele ilişkin işbölümü ve çalisma programını ilgili personel ile birlikte düzenli aralıklarla hazırlamak ve yetkili makamın onayına sunmak; yürütülmesini izlemek ve denetlemek,

11- Kurumda sunulan sağlık hizmetlerinin kaydedilmesi konusunda ,Eğitim Performans Birimi ile koordineli bir şekilde gerekli eğitim, takip ve denetim sorumluluklarını yerine getirmek,

12- Kurumun sağlık hizmetleri ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemek,ivedi olarak temin etmek, verimli bir şekilde kullanılması ve korunması için gerekli önlemleri alınmasını sağlamak

13- Sağlık hizmetlerine bağlı tüm birimlerin genel tedavi ve bakım uygulamalarını denetlemek.