Çocuk, Engelli
ve Yaşlı Kabul
İşlemleri

Aranacak nitelikler aşağıdaki gibidir.

Darülaceze Başkanlığı’na kabul edilecek çocuklar ile engelli ve yaşlı bireylerde aranacak nitelikler aşağıdaki gibidir.

Darülaceze Nizamnamesi 12. ve 14. Maddeleri gereğince;

1) Çocuklar için 0 ile 3 yaş arasında olmak,

2) Bedensel engelli bireyler için 18 yaşını doldurmuş olmak,

3) Yaşlı bireyler için 60 yaşını doldurmuş olmak,

4) İstanbul’da doğmuş olmak veya en az 5 yıldır İstanbul’da sürekli ikamet ediyor olmak,

5) Çalışma gücünü kaybetmiş olmak; bakıma, barınmaya ve korunmaya gereksinim duymak,

6) İstanbul’da veya taşrada kendisine kanunen bakmakla sorumlu kimsesi bulunmamak,

7) İstanbul’da veya taşrada kendisine kanunen bakmakla sorumlu kimsesi var ise;

a. Çocukları 18 yaşın altında ise çocukları reşit olana kadar,

b. Çocukları öğrenci veya asker ise çocukları öğrenciliklerini veya askerliklerini tamamlayıncaya kadar şartlı kabule tabii olmak,

c.Çocuklarının fiziksel, zihinsel veya ruhsal engellerinden birisi var ise Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile durumlarını belgelemek,

d.Eşlerden birisi sağlık problemi nedeniyle diğerine bakamayacak durumda ise Sağlık Kurulu Raporu ile durumunu belgelemek,

8) Sokakta bulunmuş olup da kolluk kuvvetleri tarafından Kuruma getirilen bireyler için, Darülaceze Başkanlığı’nca psiko-sosyal değerlendirmeye ve tıbbi muayeneye tabii olmak,

9) Çocuklar için,ilgili mahkemelerce haklarında Korunma Kararı alınarak Bakım Tedbiri Kararı uygulanmış olmak,

10) Çocukların buluntu olması halinde bulunduğu ilçenin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’nden Tahkikat Evrakları ile ilçe hastanelerinden birinden Sağlık Evraklarını tamamlamış olmak,

Darülaceze Nizamnamesi 14. Maddesi gereğince;

11) Akıl ve ruh sağlığı yerinde olmak,

12) Sâri ve bulaşıcı hastalığı olmamak,

Darülaceze Nizamnamesi 15., 16. Ve 18. Maddeleri gereğince;

13) Öz bakım ve becerilerini gerçekleştiremeyecek durumda olup da ekonomik yeterliliğe sahip olan engelli ve yaşlı bireyler için, ölünceye kadar kendilerine bakılmak kaydıyla mal varlıklarını Darülaceze Başkanlığı’na hibe veya ferağ etmek ya da aylık ücret ödemek ve varsa maaşlarının %70’ini Kuruma noter aracılığı ile aktarmak.

1) Bireyler kendileri, tanıdıkları veya ihtiyaç sahipleri için doğrudan başvuru yapabilecekleri gibi; üst yazılı olmak kaydıyla Emniyet Müdürlükleri, Hastaneler, Belediyeler vb. kurumlar aracılığı ile de başvurular kabul edilir.

2) Başvuru için gerekli belgeler;

• Durumunuzu açıklayıcı bir şekilde belirten Başvuru Dilekçesi,

• Hizmet talep edenin Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

• Devlet hastanesinden alınacak Psikiyatri Raporu,

• Bulaşıcı hastalığa ilişkin tahliller (HbsAg, Anti HCV, HIV, VDRL)

• Akciğer filmi

3) Başvurular doğrudan Darülaceze Başkanlığı’na yapılır, kabul süreci ile ilgili işlemleri Sosyal Servis Birimi yürütür.

4) Başvurusu alınan engelli veya yaşlı bireyler, sosyal incelemesi ve durum değerlendirmesi Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından yapıldıktan sonra haftanın belirli bir günü yapılan Kabul Heyeti’ne ön görüşmeye davet edilirler.

5) Kurum Başhekiminin başkanlık ettiği Kabul Heyeti Ön Görüşme Toplantısı’nda Kuruma kabulü uygun bulunmayan bireyler, Nizamname kapsamında kendisine gerekli açıklama yapılarak dosyası işlemden kaldırılır ve ilgili diğer kuruluşlara yönlendirilirler.

6) Kabul Heyeti Ön Görüşme Toplantısı’nda Kuruma kabulü uygun bulunan bireye veya varsa yakınına hazırlaması için form verilir. Formu tamamlayıp gelen birey sıraya alınır. Sırası gelen bireye tebligat yapılır. Birey Başhekimin başkanlık yaptığı bir sonraki Kabul Heyeti’ne tekrar katılır ve kendisi için uygun dairesi tespit edilerek yerleştirme işlemi yapılır.

7) Dairesi tespit edilen bireyin kalacağı oda Sorumlu Psikologu ve Hemşiresi tarafından koordine edilir.

8) Sırası gelmesine ve kendisine tebligat yapılmasına rağmen davet edilen günde görüşmeye gelmeyen bireyler sırasını kaybederler, tekrar istenmesi halinde yeniden sıraya alınırlar.

9) Gerçekdışı beyanda bulunanlar ve Kurum iç nizamına riayet etmeyenler bakım masraflarından sorumlu tutularak Kurumdan çıkış işlemleri yapılır.